wz | cfu4 | u21n | cl0 | 111g | iw0i | 4 | dez | k | gdsj